неделя, 18 август 2019 г.

Photo

Fifth place at Beautiful Sunrise Challenge, Elite Category Guru Shots 


четвъртък, 1 август 2019 г.

11th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest/2019


traveling to Japan
 the mysterious tunnels
 of wisteria
.
пътуване до Япония
тайнствените тунели
от глициния
***

tender whiff
the trembling threads
of the anemone

нежен полъх
потрeпващите нишки
на съсънката


сряда, 19 юни 2019 г.

A part of Universal Oneness International anthology

Silence 

silent night
no moon no stars no wind
a shadow creeping on the wall
is dancing with a raven

silent home
no gate
no window
no lock
a phantom staying at the door 
is waving at a phantom

“come closer you a cursed squid” – 
 the phantom says in signs
 but shadow rides on the raven’s back
and off they go to heaven

silent phantom
no legs
no arms
no body

but heart
that cursed heart
is still in love
with the shadow
flying on a raven’s back 

неделя, 9 юни 2019 г.

Ginko (haiku walk) _Sofia, 2019day in the park
a little boy chases
soap bubbles

ден в парка
малко момченце преследва
сапунени балони
***
we sit by the lake
the opening
of the lilies

седим край езерото
отварянето
на лилиите
***
Borissova garden
we forget the names
of the monuments

Борисовата градина
забравяме имената
на паметниците
***
pine trees
around the birdhouses
squirrels

борове
около къщичките за птици
катерички
***

ginko
the colorful melody
of a guitar and birds

гинко
пъстрата мелодия
на китара и птици


and three inspirations by professor Parks' presentation on June, 8th 
и три вдъхновения от представянето на професор Паркс на 8 юни

cat-cow*
the sunbeam disappears
while i exhale

котка-крава*
слънчевият лъч изчезва
докато издишам

*yoga assana 
***
light
komorebi or
the woodcutter's axe?

светлина
комореби или
брадвата на дървосекача?
***
time off
a panel curtain hides
my ex smoking place

свободно време
параван скрива
бившото ми място за пушене

събота, 8 юни 2019 г.

honorable mention haiku

at the 11th Haiku Contest organized by Sofia Haiku Club
picnic
the white clouds
of your pipe

петък, 7 юни 2019 г.

Asahi Haikuist Network

One of my haiku in Asahi Haikuist Network. Мое хайку в Asahi Haikuist Network, Япония.
too hot
plastic bags
on the trees

твърде горещо
найлонови торбички
по дърветата

неделя, 2 юни 2019 г.

Honorable Mention HaikuI am grateful to have my haiku selected in the Other Wordly Intergalactic Haiku Competition
starry sky 
I forget to look for
fireflies
Благодарна съм за това, че мое хайку е избрано в конкурса "Other Wordly Intergalactic" 
звездно небе
забравям да търся
светулки

Сказанията за Стрикса, том 5

В том 5 на "Сказанията за Стрикса" е и началото на първия хорър-хайку роман у нас. Благодарностите са за издателство "ИвиПет".петък, 3 май 2019 г.

Хайку в японски вестник

In Asahi Haikuist Network, we were invited to send haiku about the end of the Heisei Era in Japan or the beginning of a new era (today we already know its name is Reiwa) and about the Chrysanthemum Throne. Here is mine with a comment by David McMurray
May Feasts
beautiful harmony
at Chrysanthemum Throne
"... Vessislava Savova noted how Catholic Church celebrations marked on the Roman calendar coincide with events for the new era in Japan"
В "Asahi Haikuist Network", бяхме поканени да изпратим хайку за края на ерата Хейсей в Япония и началото на нова ера (днес вече знаем наименованието ѝ - Рейва) и за Хризантемовия трон. Ето го моето с коментар от David McMurray:
майски празници
красивата хармония
на Хризантемовия трон
"... Весислава Савова забелязала как честванията на католическата църква по римския календар съвпадат със събитията от новата ера в Япония."

петък, 26 април 2019 г.

_Earth Rise Rolling Haiku Collaboration/2019


embarrassing smiles
your way to tell me
I Love You

смутени усмивки
твоят начин да ми кажеш
„обичам те“

world traveler
greetings for mother’s day
in many languages

пътешественик по света
поздрави за деня на майката
на много езици

dug garden bed
and a few seeds
is that the void?

разкопана леха
и няколко семена
това ли е пустотата?