понеделник, 27 декември 2010 г.

Дъждовни капки


Едно истинско предизвикателство - поетът Premji Premji преведе своето стихотворение на английски, а от там, с негово одобрение, аз го преведох на български.


Дъждовни капки

Вали...
Облаците се отдръпват...
Като сладки спомени,
Нишките на дъжда танцуват с вятъра ...
Като сладката болка на тази девствена земя,
Любовта разцъфва в сърцето ми,
Към теб...

Любима,
Хвани ръцете си и събери
Малките капки дъждовни...
Хвани ръцете си и събери
Безкрайното блаженство небесно...
Опитвай, колкото можеш...
Колкото капки има там...
Толкова ме обичаш...

*****
Колкото капки дъждовни,
Бяха паднали върху ми
И на тази земя днес,
Колкото много божествено благоволение
Което се изсипа върху ми
И върху тази земя днес,
Толкова много аз те обичам,
Толкова много аз те обичам

*****
Колкото още дъждовни сезони
Ще омайват тази майка Земя!
Колкото още молекули
В тези нестихващи дъждове
Ще очароват мечтите ти!
Толкова много аз те обичам...
Колкото още молекули
Толкова много аз те обичам...

RAIN DROPS

It rains…
Clouds move away…
Like sweet memories,
Filaments of rain dance in the wind…
Like the sweet pain of this virgin land,
Love blooms in my heart,
Towards you…

Dearest,
Join your hands and collect
The small rain drops…
Join your hands and collect
The never ending bliss of sky…
Try, as much you can…
How many drops are there,
That much you love me…

* * * * *

How many rain drops,
That had fallen on me
And on this land today,
How much divine grace,
That was poured on me
And on this land today,
That much I love you…
That much I love you…

* * * * *

How many more rainy seasons
To fascinate this mother Earth!
How many more molecules
In those never ending showers
To enthrall your dreams!
That much I love you…
How many more molecules
That much I love you…