сряда, 21 март 2012 г.

Световен ден на поезията//World Poetry Day

Bilingual – the English text is after the Bulgarian one, just scroll down


21 март 1999 година. С декларация на ЮНЕСКО (абревиатурата е от английски – the United Nations Educational, Scientific and Culture Organization – Организация на Обединените нации за образование, наука и култура) , тази дата е приета за Световен ден на поезията. Целта е насърчаването на писане и четене на поезия – от живи поети за живи читатели. Нещо, което през изминалата година направихме ние, от проект „4” – Иван Христов, Ина Крейн, Павлина Гатева и аз. Нещо, което се случи и с други наши приятели – Павлина Йосева, например, - които направиха турнета из страната. Остава да си пожелаем тези инициативи да прераснат на международно ниво. Може би, международните награди, които някои от нас получиха, се първата стъпка към това.

The 21st of March, 1999. This date is announced for World Poetry Day with a Declaration of UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). The purpose is encouragement of writing and reading poetry – by alive poets to alive readers. Something we from Project Four – Ivan Hristov, Ina Krein, Pavlina Gateva and me did during the previous year. Something done by other our friends – Pavlina Yosseva, for example, - who made tours around the country. What is left is to wish ourselves that to happen on international level too. Maybe the international awards some of us got are the first step to this..

Няма коментари:

Публикуване на коментар