четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Асоциативни тристишия – читателски дневник, част 2 Suggestive tercets – reader diary, part 2Адрес за част 1//Address for part 1 - http://vessislava.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
 по Марк Хадън//after Mark Haddon
допрени длани
водата поглъщата
жегата
.
touched palms
the water swallowing
the heat

веранда
с надвиснали смокини
спомени

a veranda
with overhanging figs
memories
вали силно
без шум
от пълна тишина

it’s pouring wet
without a noise
of full silence
оранжево
синьо виолетово
изгрев

orange
blue violet
a sunrise

по Акира Куросава//after Akira Kurosawa
...
дете на конче
филмови фрагменти
без фокус

a child on a pickaback
movie fragments
out of focus
...
светлина
виждам коритото
върху мен

a light
seeing the washtub
over me
редици жив плет
и цъфнали цветя
строим си град

lines of green fence
and blooming flowers
building a town
...
снимка
мълчание между
две думи

a photo
silence between
two words
часът на бика’
деца кичат кукли
по кеяки
‘ от 1 до 3 през нощта – ритуал за измолване на желание от божествата

the bull’s hour’
children hanging dolls
on keyaki
from 1 to 3 am – a ritual to ask for a desire from the gods
екип за кендо
и дървени гети
път към спомена

a kendo outfit
and wooden getas
a road to the memory