вторник, 15 март 2011 г.

Уанрю: Нов поетичен формат

Уанрю: Нов поетичен формат
от Premji Premji

Пиша поезия на английски в различни поетични сайтове, като poemhunter.com и poetfreak.com от дълго време с псевдоним “premji premji”. Интересно е да се чете он-лайн поезия на английски. Но, доста е досадно да се четат дълги стихотворения, тъй като живеем в период на глобализация. Никой няма време! Като алтернатива за вечно бързащите читатели, започнах да публикувам стихотворения, чиито заглавия бяха в категория „Уанрю”.
Какво е „Уанрю”?
Уанрю е проста дума, измислена от мен. Няма я в речниците, засега. Сенрю и хайку са две кратки майсторски форми за писане на поезия. Уанрю е комбинация от няколко букви от следните три думи: Стихотворение от един ред, Сенрю и Хайку. (уан /на англ. едно, б.пр./, „рю”, у)*
Уанрю е стихотворение от един единствен ред със заглавие. Попада в категорията на микропоезията. Всъщност, започнах да пиша уанрю като противоположност на поезията. Как да пишете уанрю? Просто, съкратете цялостното съдържание, което имате в ума си до един единствен ред и го запазете като заглавие на стихотворението. Техниката е доста проста, нали? Уанрю е просто име, с което да обозначим стихотворенията от по един ред. Няма връзка с японските. Уанрю е с истински индийски произход.
Един прост пример за уанрю:
АЗБУКА НА ЗЛОТО
Аз
Това е едно от най-кратките стихотворения на английски!
Уанрю писателите би трябвало да бъдат много внимателни, за да привлекат вниманието на он-лайн читателите. За да постигне това, авторът трябва да поддържа елемент на напрежение в заглавието. Веднъж навлезли в стихотворението, още на пръв поглед, то трябва да ви изненада. Това е чудесен формат на интелигентна поезия. Можете да кажете каквото и да е по сбит начин. Това е капсулирана поезия.
Уанрю може да бъде написано в традиционен формат на поезия, също. Малко заглавие и чудесно поетично обяснение за тялото на стихотворението е също уанрю. Това е западната версия на уанрю (просто го нарекох така) и друг формат, т.е. – обърната поезия е източно уанрю. Източното уанрю е най-интелигентната форма на уанрю. Това е бърза поезия, която ви доставя удоволствие. Можете да кажете всичко поетично с минимум думи!
Уанрю се случва да бъде интерактивна поезия, тъй като он-лайн читателите могат да направят техни предложения за тялото на стихотворението. Сега, дори читателят е част от уанрю-то. Това е доста интересно, тъй като няма друга форма, която да осигурява същата лекота. Ако наблюдавате читател на уанрю отблизо, можете да видите „Наварсас” на лицето му. Защо са й на поезията милион думи, ако можете да кажете всичко с пет или шест думи!
Да пишем дълги стихотворения от група уанрю-та не е лесно. Тези стихотворения се наричат „Уанрю-грозд”. Един простичък пример за уанрю-Грозд е даден по-долу. Той разказва духовността в орехова черупка.
АЗБУКА НА ЗЛОТО
Аз
БЕЗ МЕН?
Ум без мисли
УМ БЕЗ МИСЛИ
Препъни-камъни към просвещението
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Ставаш безформен
БЕЗФОРМЕН
Ти си вечното щастие!

Как да създадем постове за онлайн поезия?
Когато го правите в различни уебсайтове, пишете заглавието на стихотворението, използвайки главни букви. За тялото използвайте малки букви. Защото този формат означава: когато пишете дълги стихотворения с уанрю, той ще ви бъде полезен да разграничите всяко едно уанрю.
Уанрю е жива поезия в настоящия момент. Уанрю улавя всяка емоция с няколко думи и я предава на читателя. Много интелигентност и присъствие на мисълта са нужни за поета, който пише уанрю-та. Величието на пишещия уанрю зависи от най-добрата алтернатива, която той пише като тяло на уанрюто. Ако един читател изпъква в напредването с по-добра алтернатива, поетът се проваля! Този вид взаимодействие е нов за онлайн поезията.
Уанрю е нова форма на глобализираната поезия! Наслаждавайте се на всяка дума, тъй като уанрю е медитация върху всяка дума. Тя е мантра от един ред.
Как да оформим книга за уанрюта?
Толкова е лесно. Първият ред (заглавие) би трябвало да бъде отпечатан на страница 1, а вторият ред (тялото на стихотворението) би трябвало да се отпечата на страница 2. Защо правим това? Защото само с прочитането на заглавието, милион отговора би трябвало да просветнат в съзнанието на един читател. После, той обръща страницата и истинският отговор на поета се появява! Едва сега, уанрю става интерактивна поезия.
НЯКОИ УАНРЮТА
ВЪЗХВАЛЯВАНО РОБСТВО
Комунизъм в действие ...
АБСУРДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО
Живот!
ЛЮБОВ ОСЪВРЕМЕНЕНА
Живот!
СЛЕДА ОТ ЛЮБОВТА
Лудост
НАЙ-ГОЛЯМАТА РЕЛИГИЯ НА ЗЕМЯТА
Глад
ПЪТУВАНЕ ОТ ЕГОТО КЪМ КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ
Иисус!

ДЯВОЛСКО ЕВАНГЕЛИЕ
Манифест за избори

КРАЛЯТ НА НОЩТА
Луната ...

ВОЙНА
Гняв, Агония И Руини (непреводимо – на английски се получава акростих ВОЙНА)
НАЦИОНАЛНА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
Разединение

КОРЕНЪТ НА ЗЛОТО
Нетърпение и нетолерантност

РЕЛИКВИТЕ НА ВОЙНАТА
Бежанците ...

ГРАМАТИКАТА НА ЛЮБОВТА
Ненаписана ...

ПРИЧИНА ЗА ВСИЧКИ ЧУДЕСА
Вяра

ДУШАТА НА СЪЗИДАНИЕТО
Лудостта

БУРЖОА
Най-грешно написаната и най-ненужната дума

СЪВРЕМЕННИЯТ ГРЯХ
Честността
ИМИТАЦИЯ
Самоубийство!

НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ ДО БЕДНОСТТА
Глобализацията

*От съображения да запазя звученето на оригинала, не го преведох като еднорюу. Звучи, меко казано недобре, нали?, б.пр.

--------------------------
оригинал:
--------------------------

Oneryu: A new poetry format

I have been writing English poetry on various poetry sites like poemhunter.com and poetfreak.com for quite some time. with pen name ‘premji premji’. It is interesting to read online English poetry. But, it is quite tedious to read very long poems as we live in the period of globalization. Nobody has time! As an alternative to stun the readers, I started posting poems with a title category ‘Oneryu’.
What is Oneryu?
Oneryu is a simple word designed by me. It is not all there in any of the dictionaries so far! Senryu and Haiku are two short craft forms of writing poetry. Oneryu is a combination some letters from the following three words: One-line poem, Senryu and Haiku. (‘One’,’ry’,’u’).
Oneryu is a single line poem with a title. It falls into the category of micro-poetry. Actually I started writing Oneryu as reverse poetry. How to write Oneryus? Simple, reduce the entire body of the long poem what you have in your mind, to a single line and keep it as the title of the poem. Now the actual caption you had in mind, keep it as the body of the poem. The technique is quite simple, isn’t it? Oneryu is just a name to differentiate online One-liner poems. It has no Japanese connection! Oneryu is truly Indian origin!
One simple example for Oneryu
ALPHABET OF EVIL
I
This is one of the shortest poems in English!
Oneryu writers should be very careful in order to get the attention of the online readers, to achieve this: the author should keep an element of suspense in the title. Once you enter into the poem, at the very first sight itself it should surprise you. It is wonderful format of intelligent poetry. You can tell anything in a concise manner. It is capsule poetry
Oneryus can be written in the conventional format of poetry too. A small title and a wonderful poetic explanation for the body of the poem is also Oneryu. This is the Western version of Oneryu (I simply call it) and the other format, ie, reverse poetry is Eastern Oneryu. Eastern Oneryu is the most intelligent form of Oneryu. It is fast poetry to feast you! You can tell anything poetic with minimum words!
Oneryu happens to be interactive poetry as online readers can suggest their alternate suggestions for the body of the poem. Now even the reader is the part of Oneryu. This is quite interesting as no other form of poetry provides the same facility. If you watch an Oneryu reader closely, you can see Navarsas on his face! Why poetry needs one million words if you can tell the whole in five or six words!
To write long poems with a group of Oneryus is not that easy. These poems are called ‘Cluster Oneryus’. One simple example of Cluster Oneryu is given below. It tells the spirituality in nutshell.
SOME THOUGHTS ON SPIRITUALITY
Cluster Oneryu.

ALPHABET OF EVIL
I

WITHOUT I?
A mind without thoughts

A MIND WITHOUT THOUGHTS
Stepping stones to enlightenment

ENLIGHTENMENT
You become formless

FORMLESS
You are eternal happiness!

How to make posts for online poetry?
When you make posts for online submission to various online poetry websites, write the title of the poem using capital letters. For the body, use small letters. Because this format means: when you write long poems with Oneryus, it will be very helpful to differentiate each Oneryu.
Oneryu is living poetry in the present moment. Oneryu is enrapturing any emotion in a few words and pass it on to the reader. Lot of intelligence and presence of mind is needed for the poet who write Oneryus. The greatness of the Oneryu writer depends on the best alternative that he writes as the body of Oneryu. If a reader excels in coming forward with a better alternative, the poet fails! This sort of interaction is new to online poetry.
Oneryu is new form of globalized poetry! Enjoy every word as Oneryu is mediation over every word. It is one line Mantra!
How to design a book for Oneryus.
It’s so simple. The first line (Title) should be printed in page 1 and the second line (body of poem) should be printed in page 2. Why we do this? Because just by reading the title, a million answers should flash in the mind of a reader. Then he turns the page, the real answer by poet appears! Now only, Oneryu becomes interative poetry!
SOME ONERYUS

GLORIFIED SLAVERY
Practical Communism...

AN ABSURD POEM ABOUT TIME
Life!

LOVE UPDATED
Life!

RELICS OF LOVE
Madness

THE LARGEST RELIGION ON EARTH
Hunger

A JOURNEY FROM EGO TO COSMIC CONSCIOUSNESS
Jesus!

DEVIL’S GOSPEL
Election manifesto

KNIGHT OF THE NIGHT
Moon…

WAR
Wrath Agony AND Ruins...

NATIONAL DISINTAGRATION
Disunity

ROOT CAUSE OF EVIL
Impatience and intolerance

RELICS OF WAR
Refugees…

GRAMMER OF LOVE
Unwritten…

CAUSE OF ALL WONDERS
Faith

THE SOUL OF CREATIVITY
Madness

BOURGEOISIE
Word Misspelled and misused the most

CONTEMPORARY SIN
Honesty

IMITATIION
Suicide!

PATH SHORTEST TO POVERTY
Globalization