петък, 30 март 2018 г.

Whimsies/Капризи


March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" presentation in Classica Gallery-Museum. Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.

Март, 28 - представяне на двуезичната книга с ренгей "Капризи" в галерия-музей "Класика". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.

снимка: Ясен Михайлов