петък, 6 януари 2017 г.

Epiphany Благовещение


Epiphany. The numbers at the beginning and at the end of the "formula" mean the current year 20 + 17 (2017). The letters in the middle are the names of the three Magi - Melchior, Caspar and Balthazar. In the Western Church, Epiphany is the visit of the three Magi to the Christ child.
Благовещение. Числата в началото и края са "формулата", която обозначава настоящата година 20 + 17 (2017). Буквите по средата са имената на тримата влъхви - Мелкор, Каспар и Балтазар. В Римокатолическата църква, Благовещение е поклонението на тримата влъхви пред детето Христос.

origami: v.s.