събота, 28 януари 2017 г.

Happy Year of the Rooster/Честита Година на петела

The year of the Fire Rooster: trustworthy, with a strong sense of timekeeping and responsibility at work.
Годината на Огнения петел: може да се разчита на него, със силно развито чувство за подбиране на точния момент и отговорност в работата.  

Тhe symbols here are as it follows:
Символите тук са както следва:


Kadomatsu - put at the front door to welcome ancestral spirits (kami) and represents longevity, prosperity and steadfastness in order to honor and receive deity (toshigami)
Kadomatsu - поставен на входа да приветства духовете на предшествениците (kami) и представлява дълголетие, просперитет и устойчивост, за да почете и приеме божественото (toshigami)


Kagami mochi - mirror rice cake. The two mochi (rice cakes) represent the going and the coming year, yin and yang, moon and sun and the dadai (Japanese bitter orange), that means "generations" symbolizes the continuation of a family from generation to generation. 
Kagami mochi - огледална оризова торта. Двете mochi (оризови торти) представляват отиващата си и идващата година, ин и ян, луната и слънцето, а dadai (японски горчив портокал), който означава "поколения", символизира продължението на рода от поколение на поколение.

Shishimai - the dance of the lion that is played at different feasts including at around New Year's Day, brings good luck and drives away the evil spirits. When the lion bites people on the head, it brings good luck.
Shishimai - танцът на лъва, който се играе на различни празници, включително около Нова година, носи късмет и прогонва злите духове. Когато лъвът ухапе човек по главата, това носи късмет.

info:
http://muza-chan.net/ 
http://www.japaneselearning.com/

origami - vls