събота, 10 май 2014 г.

News (Новина)


My sedoka published on Bamboohutpress by Steve Wilkinson
(Мои седока публикувана в "Bamboohutpress" от Стив Уилкинсън)

 


ash to ash
how many times
did the sun rise in the east
phoenix
the outspread wings
to the wavering blaze 

  пепел при пепелта
колко пъти 
изгрява слънцето на изток
феникс
разперени криле
към трептящия пламък


waiting for
early april showers
longing dry soil
could you at least see
her tears falling down
a lonely widow

в очакване на
ранните априлски дъждове
копнеещата суха почва
можеш ли поне да видиш
сълзите които падат
самотна вдовица
.
a broken toy
the baby is playing
in the yard
on that day years ago
I laid to rest my first
teddy bear 

счупена играчка
бебето си играе
на двора
на този ден преди години
аз изпратих за последно първото
плюшено мече

ash to ash
how many times
did the sun rise in the east
phoenix
the outspread wings
to the wavering blaze

Vessislava Savova
ash to ash
how many times
did the sun rise in the east
phoenix
the outspread wings
to the wavering blaze

Vessislava Savova
ash to ash
how many times
did the sun rise in the east
phoenix
the outspread wings
to the wavering blaze

Vessislava Savova