петък, 3 май 2019 г.

Хайку в японски вестник

In Asahi Haikuist Network, we were invited to send haiku about the end of the Heisei Era in Japan or the beginning of a new era (today we already know its name is Reiwa) and about the Chrysanthemum Throne. Here is mine with a comment by David McMurray
May Feasts
beautiful harmony
at Chrysanthemum Throne
"... Vessislava Savova noted how Catholic Church celebrations marked on the Roman calendar coincide with events for the new era in Japan"
В "Asahi Haikuist Network", бяхме поканени да изпратим хайку за края на ерата Хейсей в Япония и началото на нова ера (днес вече знаем наименованието ѝ - Рейва) и за Хризантемовия трон. Ето го моето с коментар от David McMurray:
майски празници
красивата хармония
на Хризантемовия трон
"... Весислава Савова забелязала как честванията на католическата църква по римския календар съвпадат със събитията от новата ера в Япония."