понеделник, 31 декември 2018 г.

Haiku 2018/Хайку 2018 г.1. a heart-shaped cloud
my neighbor declaims poems
on the staircase

облак с форма на сърце
съседът ми рецитира стихове
на стълбището
_Valentine’s Day Haiku, 2018

2. windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени
_World Haiku Review, March 2018
Neo Classical

3. scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu)
_Sharpening the Green Pencil/2018

4. calm night
I can hear only a song
of the nightingale

спокойна нощ
мога да чуя само песен
от славея
TheEarthRiseRollingHaikuCollaboration, 2018
  
5. cut tree
where is
the birdhouse?

отрязано дърво
къде е
къщата за птици?
TheEarthRiseRollingHaikuCollaboration


6. foggy
a little girl draws flowers
on the train window

мъгливо
момиченце рисува цветя
по прозореца на влака
Haiku Windows: Window Seat

7. thunder
your storm window is down
mine is up

гръмотевица
твоята ролетна щора пусната
моята вдигната
_HaikuWindows: storm window

8. window shop
the coat on the stand
the same as mine

витрина
палтото на манекена същото
като моето
HaikuWindows: window-shop

9. hiking
the foothills of Vitosha*
full of blackberries
(*a mountain massif, on the outskirts of Sofia, the capital of Bulgaria)

туризъм
подножието на Витоша
пълно с къпини
_A Sense of Place: MOUNTAIN – taste

10. mountain climbing
how warm the outstretched
palm is

планинско катерене
колко е топла протегнатата
ръка
_A Sense of Place: MOUNTAIN - touch

11. green meadow
some leftovers
from one’s picnic

зелена поляна
останки
от нечий пикник
_A Sense of Place: Meadow/Field – taste

12. rush hour

a smell of roasted chestnuts

changes my plans


час пик

аромат на печени кестени

променя плановете ми
_ A Sense of Place: City Sidewalk – smell
  
13. rush hour
a tramp’s hand
on my bag

час пик
ръката на скитник
върху чантата ми
_ A Sense of Place: City Sidewalk – touch
  
14. ohanami
almost nobody notices
the maple saplings

оханами
почти никой не забелязва
кленовите фиданки
_10th Yamadera Basho Memorial Museum/2018

15. early morning
pinker than a sunset
the albizia

ранно утро
по-розова от залез
албицията
_Bonasai, i. 2/2018

16. cloudy
the days get
shorter

облачно
дните стават
по-къси
_Bonasai, i. 2/2018

17. ремонт на "Графа"
разминаваме се от двете страни
на огражденията

repairmant on the Grafa 
you and me on both sides
of the fences 
_Autumn Poetry Saloon/2018
  
18. Столична библиотека
най-много хора
в "Алкохол"

Sofia City Library
most of the people
in the Alcohol 
(The Alcohol is a club to the library where many cultural events are hold)
 _Autumn Poetry Saloon/2018

19. Ден на будителите
библиотекарят дочита
"Дървото на вси светии"

Awakeners' Day
the librarian finishes reading
The Halloween Tree
(Awakeners' Day is celebrated on the 1st of November in Bulgaria)
_Autumn Poetry Saloon/2018

20. смог
дъщеря ми пита
как да го оцвети

smog
my daughter asks
how to color it

brume
ma fille demande
comment la colorizer

smog
mia figlia chiede
come coloralo
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

21. от край до край
отсечени дървета
никой не чете

everywhere
cut trees
nobody reads

partout
des arbres abattus
personne ne lit

ovunque intorno
alberi abbattuti
nessuno legge
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

22. мъртви птици
езерото пълно
с киселинна вода

dead birds
the lake is full
of acid water

des oiseaux morts
le lac plein
d’eau acide

uccelli morti
ill ago pieno
di acqua acida
 _Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

23. червен дъжд
никой не вярва
в митове

red rain
nobody believes
in myths

une pluie rouge
personne ne croit plus
aux mythes

pioggia rossa
nessuno crede più
nei miti
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

24. горски пожар
уеднаквават се
ден и нощ

forest fire
day and night
are equal

feu de forêt
jour e nuit
se confondent

incendio nella foresta
giorno e note
si confondono
_Climates (three-lingual haiku anthology – Bulgarian, French and Italian), 2018

25.  Japanese dance
the crane on the fan
ready to fly

японски танц
жеравът на ветрилото
готов да полети
_Beyond Words/“Отвъд думите“ (bilingual anthology – Bulgarian and English), 2018

26. cold wind
my old coat warms up
a refugee

студен вятър
старото ми палто затопля
бежанка
_Haiku for Change, 2016 and Beyond Words/“Отвъд думите“ (bilingual anthology – Bulgarian and English), 2018

27. last compartment
rails and clouds
in a race

последен вагон
надбягват се
релси и облаци
_Beyond Words/“Отвъд думите“ (bilingual anthology – Bulgarian and English), 2018

28. 
ever westward
i use my shadow
as a guide

все на запад
използвам сянката си
като пътеводител

све ка западу –
користим своју сенку
као водича
_Хайку Новине/бр. 33, г.25

вторник, 25 декември 2018 г.

Merry Christmas//Честито Рождество!
.
frost
a tramp finds
Christmas bell

скреж
клошар намира
коледно звънче
.
Christmas
my daughter decorates
someone else’s tree

Рождество
дъщеря ми украсява
чужда елха
.
snow for Christmas
I tiptoe around
birds’ footprints

сняг за Рождество
стъпвам на пръсти
около птичи стъпки
.
scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu)
_Sharpening the Green Pencil/2018

.


понеделник, 17 декември 2018 г.

Books 2018/Книги 2018
March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.
Март, 28 - двуезичната книга с ренгей "Капризи". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.


Beyond Words. A project of  Plovdiv Haiku Club, Bulgarian Haiku Union and British Haiku Society. I am honored to be a part of the translators' team and to have three of my haiku published in it.
Отвъд думите“. Проект на хайку клуб Пловдив, Българския хайку съюз и Британското хайку общество. За мен е чест да бъда част от преводаческия екип и три от моите хайку да бъдат публикувани в нея.


Тhe three lingual (French, Italian and Bulgarian) anthology Climates. It is dedicated to Maya Lyubenova thanks to whom I am a part of it. I wish she was still alive to see it. That large-scale project was financed by “Kuprim Eletra” Ltd and “Lagarder Travel Retail Bulgaria” Ltd
Триезичната (френски, италиански и български) антология "Климати". Посветена е на Мая Любенова, благодарение на която съм част от нея. Иска ми се Мая да беше още жива да я види. Този мащабен проект беше финансиран от  "КУПРУМ ЕЛЕТРА" ЕООД и "ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ"


My participation in the Lyuboslov almanac in Chicago (in Bulgarian)
Участие в годишния алманах "Любослoв" в Чикаго с пет характерологични етюда (на български)


A novelette  Kosta Sivov and I wrote was published in Tales for the Strix, i.2 - a Bulgarian magazine, dedicated to sci-fi, fantasy and horror literature.
Новелата "Приказки от блатото", която написахме заедно с Коста Сивов в бр. 2 на "Сказанията на Стрикса"
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“A part of the FORTUNA Ladies' Writing Club collection with three short stories.
Част от сборника на Дамски писателски клуб "Фортуна" с  три разказа.
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“


Goughama Sidarhan's book translated by me (from English) and with forewords by Bozhidar Pangelov.
Книгата на Гаутама Сидартхан, преведена от мен и с предговор от Божидар.
PUBLISHER (Издател): ALEPHI, INDIA
Tami-English Translation (Превод от тамилски на английски): Maharathi