събота, 31 март 2018 г.

World Haiku Review


In the 10th, anniversary issue of World Haiku Review, my haiku in Neo Classical:

windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени

петък, 30 март 2018 г.

Whimsies/Капризи


March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" presentation in Classica Gallery-Museum. Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.

Март, 28 - представяне на двуезичната книга с ренгей "Капризи" в галерия-музей "Класика". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.

снимка: Ясен Михайлов

събота, 24 март 2018 г.

New Tanka

full moon
over the sleeping village
a lost sheep’s bell
in the fog
snores of the man I loved

luna piena
sopra il villaggio che dorme
campana di una pecora persa
nella nebia
il russare dell’uomo
che amavo

пълнолуние
над заспалото село
загубено звънче на овца
в мъглата
хъркането на мъжа когото обичах

(March, 2018) 

понеделник, 19 март 2018 г.

Per Diem

Per Diem for March 19th, 2018: Prints, Traces, Impression. 
първа среща
белегът от брачната халка
скрит в ръкавица

неделя, 18 март 2018 г.

Under the Basho - two of my haibuns

“Be a good girl and pass me the salt, please.”
“But why, granny? Mom calls it “the white death”. White or black, I don’t want you to die.”
“None has died of salt but think a little – how bland your favorite meals would be without it. Here, taste this.”
“Gross! Chicken soup with no salt is like a child with no Granny”
whirlwind
Shubert’s Symphony №8
unfinished
Как така?
- Бъди добро момиче и ми подай солта, моля.
- Защо, бабче? Мама казва, че тя е „бялата смърт“. Бяла или черна, аз не искам да умреш.
-  Никой не е умрял от сол, но помисли – колко блудкави биха били любимите ти ястия без нея. Ето, опитай.
- Гадост! Пилешка супа без сол е като дете без баба.

вихрушка
Симфония №8 от Шуберт
           н
езавършена

According to a legend, boys and girls were sent by the Chinese emperor to an unknown land to bring back chrysanthemums to their country – the flower that could be picked only by people with pure hearts because it consisted of the elixir of life. Those children, however, stayed to live on the island that we know as Japan today.
old postcard -
the signature on its back
fades away
жълто
Според една легенда, момчета и момичета били изпратени от китайския император в една непозната земя да донесат в родината си хризантема – цветето, което можело да бъде откъснато само от хора с чисти сърца, тъй като съдържало еликсира на живота. Тези деца обаче останали да живеят на острова, който днес познаваме като Япония.
стара картичка -
избледнява подписът                      на гърба ѝ