Танка/Tanka

Tanka

a protest
in front of the parliament
eggs and tomatoes
the freedom of speech
has been going hungry

протест
пред парламента
яйца и домати
свободата на словото
гладува
_Atlas Poetica/i. 16, 2013a gentle breeze
on the meadow
dandelions
sending you a letter
via snail mail

лек бриз
по поляната
глухарчета
изпращам ти писмо
по пощата
_Atlas Poetica/i. 16, 2013

Devil’s Throat cave—
stalactites and stalagmites
show the way
shadows on the walls
move faster than me

Дяволското гърло –
сталактити и сталагмити
ми показват пътя
сенките по стените
се движат по-бързо от мен
_“AtlasPoetica” – “Geography and Creative Imagination”/2014

old castle
a veiled woman
spins
red string of fate
triple twisted

стар замък
забулена жена
преде
червената нишка на съдбата
три пъти усукана
_Atlas Poetica - Bright Stars,an Organic Tanka Anthology, Volume 3

lemur
with light in its eyes
a symbol of death
people hide themselves
in the shadows of the dusk

лемур
със светлина в очите
символ на смъртта
хората се крият
в сенките на мрака
_Atlas Poetica - Bright Stars,an Organic Tanka Anthology, Volume 3

white day
on the black path
child’s footprints
in my dream an echo
of a slide’s bells

бял ден
по черната пътека
детски стъпки
в съня ми ехо
от звънци на шейна
_Atlas Poetica - Bright Stars,an Organic Tanka Anthology, Volume 3

first sparrow
the mulled sake cools down
without you
the first calendar page
is torn into pieces

първи врабец
греяното саке изстива
без теб
първата страница от календара
скъсана на парчета
_United Haiku and Tanka Society/2014
and its translation in Chinese, by Chen-ou Liu in 2016
Chinese Translation (Traditional)

第一隻麻雀
溫過的清酒已經冷卻下來
然而你缺席
第一張日曆頁
被撕裂成碎片

Chinese Translation (Simplified)

第一只麻雀
温过的清酒已经冷却下来
然而你缺席
第一张日曆页
被撕裂成碎片

undertow
run back to the sea
and watch out - seashells
I look back at your steps
cannot remember your face

подводно течение
тичай обратно към морето
и внимавай -  мидени черупки
поглеждам назад към стъпките ти
но не мога да си спомня лицето ти
_Undertow Tanka Review/i.1, 2014

someone sings
easy come easy go
an echo
the waves are going back
back to the deep ocean

някой пее
откъдето дошло там отишло
ехо
вълните се връщат
към дълбокия океан
_Undertow Tanka Review/i.1, 2014


an unknown creature
at the bottom of the ocean
secrets
a robber has stolen
one of your photos

непознато създание
на дъното на океана
тайни
обирджия е откраднал
една от снимките ти
_Undertow Tanka Review/i.1, 2014

photos
of their grandchildren
over Skype …
she tries to read the message
with her husband’s glasses

снимки
на внуците им
по скайп...
тя се опитва да прочете съобщението
с очилата на своя съпруг
_ SonicBoom, issue 2, 2015 and
in 2017, translated in Chinese by Chen Ou Liu:
Chinese Translation (Traditional)

孫子的相片
顯示
在訊佳普上
戴著她丈夫的眼鏡
嘗試閱讀電子音信

Chinese Translation (Simplified)

孙子的相片
显示
讯佳普上
戴著她丈夫的眼
尝试阅读电子音信
...
sunbeams
all over my garden
daffodils
but vases at home
are still lost in dust

слънчеви лъчи
по цялата ми градина
нарциси
но вазите у дома
все още са потънали в прах
_ Cattails/last issue of 2016/Editor’s Choice

dirty streets
in children’s hands
Christmas stars
my hair gets white
with the first snowflakes

мръсни улици
в ръцете на деца
коледни звезди
косата ми побелява
от първите снежинки
_Fifth National December Contest for Haiku and Tanka, Bulgaria


old legend
my daughter asks me
where the happy end is
a tramp feeds
two stray dogs

стара легенда
дъщеря ми ме пита
какво е щастливият край
скитник храни
две бездомни кучета

дневна луна
няколко дъждовни капки
върху маратонките ми
как можах да повярвам
в новото начало
...
мокра трева
спомням си играта
на криеница
а, ето ги -
първите ми обеци
_Memorie di una geisha, multiblock & literary group Meteora  Ribbons Spring/Summer 2020 Volume 16, Number 2. „Ribbons” пролет/лято 2020 Volume 16, Number 2

пролетна сутрин

прекарвам още един ден

под карантина

цъфналите дървета рамкирани

от прозореца на балкона ми


The Blo͞o Outlier Journal Winter Issue Christmas Eve 2020 (Issue #1)  Editor, Alan Summers 

cold wind
someone’s fast steps
leave a trace
here it is – my grandma’s
first teenage diary


студен вятър
нечии бързи стъпки
оставят следа
ето го – първият дневник
на баба като момиче


Няма коментари:

Публикуване на коментар